Actievoorwaarden – DSFW’s Kleurplaat en Prijsvraag

Kleurplaat (voor kinderen van 4-8 jaar), Prijsvraag(voor kinderen van 9-13 jaar): hierna te noemen “Actie”

De acties zijn uitgeschreven door de Stichting Dutch Sustainable Fashion Week; hierna te noemen “dsfw”.

Artikel 1 Algemeen
1.1 Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de Actie.
1.2 Deelname aan de Actie is gratis. Investeringen ten behoeve van de Actie gedaan door de deelnemer van welke aard dan ook zijn voor eigen rekening.
1.3 Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de Actievoorwaarden en verklaart hij of zij zich te zullen houden aan de voorwaarden die aan de Actie zijn verbonden en/of op enigerlei wijze daarop betrekking hebben.

Artikel 2 Gegevens/Privacyverklaring
2.1 Om mee te doen aan de Actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (o.a. jouw naam, e-mail en/of woonadres-gegevens).
2.2 Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. Deelnemers die onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekken, kunnen worden uitgesloten van deelname en kunnen geen aanspraak maken op eventuele prijzen.
2.3 De gegevens die de dsfw in verband met de deelname aan deze Actie verkrijgt worden opgenomen in het gegevens bestand van dsfw en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
2.4 De door deelnemers jonger dan 18 jaar verstrekte gegevens zullen zonder toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan ten behoeve van deelname aan de Actie.

Artikel 3 Hoe kan je meedoen?
3.1
Kleurplaat: Je kunt deelnemen door de aanwijzigingen te volgen op www.bared3.sg-host.com/kleurplaatactie  de kleurplaat te mailen naar info@bared3.sg-host.com o.v.v. kleurplaatactie, en te posten op Instagram, Facebook of Tiktok en te taggen @dutchsustainablefashionweek, @meggievanzwieten, #dsfw, #movingfashionforward.

3.2 Prijsvraag: Je kunt deelnemen door de aanwijzigingen te volgen op www.bared3.sg-host.com/upcycle-je-kledingstuk en je ‘ge-Upcyclede Kledingstuk’-filmpje/-foto’s/-story te posten op Instagram of Tiktok en te taggen @dutchsustainablefashionweek, @nono.official, @bellaire_official, #dsfw, #nonokidswear, #bellaireboyswear, #movingfashionforward, of door te mailen naar info@bared3.sg-host.com

o.v.v. upcycle-je-kledingstuk.

3.3 Je mag zo vaak meedoen als je wilt. 

3.4 De Actie loopt tot 6 oktober 2021.

Artikel 4 Prijzen
4.1 Bij elke Actie worden 3 prijzen uitgereikt. De jury bestaat uit deskundigen uit de Nederlandse mode branche.

4.2 Prijzen zijn persoonsgebonden, en dan specifiek voor het deelnemende kind. De prijs is niet inwisselbaar voor geld, bij weigering van de prijs, vervalt het recht op de prijs.

Artikel 5 Aanwijzing van de winnaars
5.1 De winnaars worden uiterlijk 12 oktober 2021 op de hoogte gebracht.
5.2 Elke winnaar wordt gevraagd om uiterlijk binnen 48 uur te reageren of hij/zij de prijs accepteert. Na dat tijdstip komt de prijs voor deze oorspronkelijke winnaar te vervallen. Na dat tijdstip zal dsfw een eerstvolgende winnaar aanwijzen die dan ook weer binnen 48 uur dient te reageren.

5.3 Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
5.4 Indien je de winnaar van een prijs bent, geef je de dsfw hierbij toestemming om jouw naam en /of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van bijvoorbeeld een eventuele prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze Actie.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring
6.1 Ondanks de constante zorg en aandacht die dsfw besteedt aan de opzet en uitvoering van de Actie, kan dsfw niet uitsluiten dat de site onvolledige en/of onjuiste informatie bevat. Voor dsfw is het ook onmogelijk om vooraf bijvoorbeeld informatie/bijdragen die door deelnemers via en/of verband houdende met de Actiesite verstrekt en/of openbaar gemaakt worden, te screenen.
6.2 Dsfw en de partner(s) zijn niet aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de Actie.
6.3 De deelnemer is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor diens deelname, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, de informatie/bijdragen die door de deelnemer wordt verstrekt.

Artikel 7 Rechten Dsfw
7.1 Dsfw behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de Actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat dsfw hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
7.2 Dsfw behoudt zich tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
7.3 Dsfw behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om (verdere) deelname door personen (tussentijds) te weigeren en/of personen (tussentijds) uit te sluiten van het winnen van prijzen, zonder dat dsfw daarvoor een reden hoeft te verstrekken.

De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij dsfw. Deze zullen enkel gebruikt worden om de huidige en eventuele toekomstige acties kenbaar en zichtbaar te maken.

Artikel 8 Contact
Als je vragen, klachten of opmerkingen hebt over de Actie of over de website, neem dan contact met ons op: info@bared3.sg-host.com.

Artikel 9 Diversen
9.1 Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
9.2 Op deze Actie zijn onze algemene voorwaarden en privacyverklaring van toepassing, te vinden op www.bared3.sg-host.com.
9.3 Deze Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
9.4 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.